Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UMPRUM.CZ

Česká Republika / Praha

foto: Facebook

Ateliér skla UMPRUM v Praze vede světoznámý umělec prof. Rony Plesl, který podněcuje své studenty k používání neobvyklých a tradičních sklářských technik. Z ústního dotazování během předchozích sympozií víme, že mezi běžnými návštěvníky byli také studenti tohoto ateliéru a aktivně se zúčastnili třetího annínského sympozia v roce 2017, kde vytvořili skvělé práce. Proto jsme se rozhodli letos přizvat i UMPRUM na k nám na Šumavu. Očekáváme, že stejně jako na jejich univerzitě, budou studenti během sympozia zapojeni do tvůrčí práce na hranici volné tvorby a designu. Stejně jako u ostatních partnerů považujeme za výzvu aplikaci moderního designu na výrobky vyráběné tradiční sklářskou technologií používanou v oblasti Šumavy po staletí.

The Glass Studio at the Academy of Art Architecture and Design in Prague is led by the world-famous artist prof. Rony Plesl, who leads his students to use unusual and traditional glassmaking techniques. From the oral questioning during the previous symposiums, we know that the ordinary visitors were students of this studio too. They have actively participated in the third Annin Symposium in 2017, where they created great works. That's why we decided to invite them as direct participants. We expect that, as at their university, students will be involved in creative work at the confines of free creation and design during the symposium. As with other partners, we consider the challenge of applying modern design to products made by traditional glass technology used in the Šumava region for centuries.

Moholy-Nagy University of Art and Design

MOME.HU

Maďarská republika / Budapest

foto: Facebook

Univerzita umění a designu Moholy-Nagy v Budapešti je jednou z nejvýznamnějších evropských institucí vizuální kultury, depozitář vysokoškolského vzdělávání, tradičního užitého umění, jakož i školou designérů, architektů a vizuální komunikace na univerzitě. Zde jsme našli partnera, který kombinuje moderní design a přístupy ke sklu se starými technikami. Kromě toho je univerzita známa moderními moderními trendy a účastní se podobných sympozií v Evropě, jako je evropský festival skla v Polsku nebo Sanssouci Junior Glass Match v České republice. Jsme si jisti, že je to ten pravý partner pro naši akci, a proto jsme je požádali o účast. Vedoucím volné tvorby je PhDr. Péter Borkovics, který vede své studenty k otevřené invenci, která bude jistě inspirovat i ostatní účastníky sympozia.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest (Moholy-Nagy University of Art and Design) is the most significant European institutions of visual culture, depository of university education, traditional applied arts, as well as the training of designers, architects and visual communication at the university. Here we have found a partner that combines modern design and approaches to glass with ancient techniques too. In addition, the university is known to follow modern up-to-date trends and participate in similar symposia in Europe, such as the Europiean glass festival in Poland or Sanssouci Junior Glass Match in Czech Republic. We believe that this is the right partner for our event, and we asked them to participation. The head of free creation is PhDr. Péter Borkovics, who leads his students to an open invention that will certainly inspire other participants in the symposium.

The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

ASP.WROC.PL

Polská republika / Wrocław

foto: Facebook

Oddělení skla na univerzitě ve Vratislavi jako jediné v Polsku vzdělává studenty v oblasti designu užitkového skla a umělecké tvořivosti ve skle. Současná podoba sklářského oddělení a jeho programové předpoklady jsou výsledkem 60-ti leté tradice a zavedení nových forem vzdělávání a moderních sklářských technologií. Vedoucí katedry prof. Dr. Pawlak Kazimierz a vedoucí oddělení skla Antonina Joszczuk-Brzozowska se starají o to, aby univerzita nabízela komplexní přístup k umění, který je mimo jiné ovlivňován kurzy malování, kresby, sochařství a novými médii v umění a designu. Během Symposia v Anníně plánujeme využít především jejich zkušeností v oblasti malby na sklo, protože tato umělecká disciplína byla během našich předchozích sympozií trochu upozaděna.

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (The Wrocław Department of Glass) in Wroclaw is the only one in Poland to educate students in the field of utility glass design and artistic creativity in glass. The current form of the glass department and its program prerequisites are the result of a 60-year tradition and the introduction of new forms of education and modern glass technologies. Thanks to the head of the department prof. Dr. Pawlak Kazimierz and Head of Glass Department Antonina Joszczuk- Brzozowska offers the University a comprehensive approach to art, which is, among other things, influenced by courses in painting, drawing, sculpture and new media in art and design. During the Symposium Annín we plan to use mainly the experience in the field of glass painting, because this artistic discipline was delayed during our previous symposia.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

VSVU.SK

Slovenská republika / Bratislava

foto: Facebook

Ateliér skla na VŠVU v Bratislavě vede doc. Patrik Illo, jeden z předních světových sklářských umělců. Vede své studenty v umělecké tvorbě tak, aby zdůrazňovali obsah myšlenky i vlastní invenci a průmyslové využití jejich návrhů. Jeho studenti se zúčastnili třetího sympozia v Anníně již v roce v roce 2017 a spolupráce s nimi v té době byla vynikající, stejně jako kvalita uměleckých produktů, které navrhli a vytvořili. Některé z nich tvoří jedny z nejlepších kousků výstavy produktů ze šumavských symposií Annín.

Glass Studio at the Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (University of Fine Arts and Design in Bratislava) is led by doc. Patrik Illo, one of the world's leading glass artists. He leads his students in artistic creation to emphasize the thought content as well as their own invention and industrial use of their designs. His students attended the third symposium in Annin in 2017 and the cooperation with them at that time was excellent as well as the quality of the art products they designed and created. These are some of the best pieces of the exhibition of symposium products Annin. That's why we've decided to ask this partner to join us again.