Úplné informace

PROGRAM 2021

Program na všechny dny symposia středa 14.7. - neděle 18.7.2021

Téma symposia 

Sen v hlubokém lese

Účastníci

Studenti a učitelé ateliérů skla čtyř vysokých škol ze všech zemí Visegrádské skupiny

 • Vysoká škola výtvarných umení - BRATISLAVA (SK)
 • Univerzita Moholy-Nagy Müvészeti Egyetem - BUDAPEST (HU)
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová - PRAHA (CZ)
 • Akademie Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta - WROCŁAW (PL)

STŘEDA 14. 7. 2021

 • 9.00-9.15 / slavnostní zahájení sympozia - Ing. Ivana Vítovcová, místostarostka obce Dlouhá Ves

Práce u sklářských pecí je rozložena po celou dobu sympozia do dvouhodinových pracovních bloků

 • 9.15-11.15 / Arina Dotsenko (SK), Emese Mráz (HU)
 • 11.15-13.15 / Beata Dolega (PL), Igor Kováč (SK)
 • 14.00-16.00 / Míra Dávida (HU), Agnieszka Leśniak-Banasiak (PL)
 • 16.00-18.00 / Brina Steblovnik (CZ), Katarína Pozorová (SK)

Zušlechťovací provozy

 • 10.00-18.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.

Středeční večerní program pro účastníky a veřejnost:

 • 19.00-21.00 / debata účastníků sympozia na téma Sklo inspirované přírodou - historie a současnost / Glass Inspired by Nature - past and present (historical survay - Jitka Lněničková, contemporary trends - Peter Borkovics, Patrik Illo, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Ivan Pokorný) - jednací řeč angličtina

Program pro děti / Téma: Spadl list ze stromu

(od středy do soboty vždy od 9.00 do 12.00, od 13.00 do 17.00 hodin, v neděli od 9.00 do 13.00)

Hra seznamující s různými druhy listnatých stromů, které rostou na Šumavě v lesích a možná i v zahradách. Každý, kdo splní všechny úkoly, dostane malou odměnu.

Program pro zvídavé návštěvníky od středy do neděle:

Sklářská cesta po Anníně

Podle mapky, která budek dispozici ve sklárně, se mohou návštěvníci projít po Anníně k jednotlivým dočasným stanovištím, na nichž se seznámí v češtině a angličtině s místními památkami spojenými s historií sklárny a sklářské osady.

ČTVRTEK 15. 7. 2021

Sklárna

 • 8.00-10.00 / Joanna Bujak (PL), Johann Pertl (CZ)
 • 10.00-12.00 / Melinda Doktor (HU), Grzgorz Bibro (PL)
 • 13.00-15.00 / Chan Jun Byoung (CZ), Peter Borkovics (HU)
 • 15.00 -17.00 / Patrik Illo (SK), Ivan Pokorný (CZ)

Zušlechťovací provozy

 • 9.00-17.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.

Čtvrteční program pro účastníky sympozia a veřejnost:

 • 11.00-11.30 / komentovaná prohlídka Sklářského muzea Annín - česky (Jitka Lněničková)
 • 17.00 - 18.00 / přednáška Výroba tabulového a zrcadlového skla na Šumavě - historický přehled, česky a anglicky (Josef Hais)

PÁTEK 16. 7. 2021

Sklárna

 • 8.00-10.00 / Zuzana Kováčiková (SK), Agnieszka Leśniak-Banasiak (PL)
 • 10.00-12.00 / Brina Steblovnik (Praha), Emese Mráz (HU)
 • 13.00-15.00 / Beata Dolega (PL), Igor Kováč (SK)
 • 15.00-17.00 / Katarína Pozorová (SK), Míra Dávida (HU)

Zušlechťovací provozy

 • 9.00-17.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.
 • Páteční program pro účastníky sympozia a veřejnost
 • 14.00-14.30 / komentovaná prohlídka Sklářského muzea Annín - anglicky (Jitka Lněničková)
 • 16.30 / komentovaná prohlídka kostela na Mouřenci (Lukáš Milota a kol.)
 • 17.00-18.00 / přednáška Sklářská výroba na Šumavě - historický přehled, česky a anglicky (Jitka Lněničková)
 • 21.00-21.35 / večerní prohlídka kaple rodiny Schmidů (Lukáš Milota)

SOBOTA 17. 7. 2021

Sklárna

 • 8.00-10.00 / Melinda Doktor (HU), Ivan Pokorný (CZ)
 • 10.00-12.00 / Joanna Bujak (PL), Patrik Illo (SK)
 • 13.00-15.00 / Chan Jun Byoung (CZ), Peter Borkovics (HU)
 • 15.00-17.00 / Grzgorz Bibro (PL), Johann Pertl (CZ)

Zušlechťovací provozy

 • 9.00-17.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.

Sobotní program pro účastníky sympozia a veřejnost:

 • 10.00-12.00 / komentovaná vycházka po okolí - pohřební kaple rodiny Schmidů a kostela na Mouřenci (Lukáš Milota)
 • 14.00-14.30 / komentovaná prohlídka Sklářského muzea Annín - česky (Jitka Lněničková)
 • 16.30-17.30 / Pateříky - specifická produkce šumavských skláren / Glass Beads (pateříky) - distinctive production of Bohemian Forest Glassworks, česky a anglicky (Eva Hof-Krocová)
 • 18.00-19.00 / podvečerní koncert v pohřební kapli rodiny Schmidů
 • 22.00 / noční prohlídka kostela na Mouřenci (Lukáš Milota)

NEDĚLE 18. 7. 2021

Zušlechťovací provozy

 • 9.00-12.00 / práce v brusírně a malírně, gravírování apod.
 • výstav zhotovených prací
 • 13.00-14.30 / vystavení prací ve sklárně a jejich vyhodnocení komisí složenou z pedagogů, sklářů, brusičů apod.
 • 15.00 / vernisáž výstavy a slavnostní zakončení sympozia

Nedělní program pro účastníky sympozia a veřejnost


Změna programu vyhrazena

Full program for Wed July 14th - Sun 18st

Theme of symposium

Dream in the deep forest  

Participants

Students and teachers of glass studios of four universities from all Visegrad group countries
 • Academy of Fine Arts and Design - BRATISLAVA (SK)
 • Moholy-Nagy University of Art and Design - BUDAPEST (HU)
 • Academy of Arts, Architecture & Design - PRAHA (CZ)
 • Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts - WROCŁAW (PL)

WEDNESDAY 14. 7. 2021

 • 9.00-9.15 / opening ceremony of the symposium - Ing. Ivana Vítovcová, Deputy Mayor of Dlouhá Ves village

Work on glass furnaces is spread throughout the symposium into two-hour working blocks

 • 9.15-11.15 / Arina Dotsenko (SK), Emese Mráz (HU)
 • 11.15-13.15 / Beata Dolega (PL), Igor Kováč (SK)
 • 14.00-16.00 / Míra Dávida (HU), Agnieszka Leśniak-Banasiak (PL)
 • 16.00-18.00 / Brina Steblovnik (CZ), Katarína Pozorová (SK)

Processing plants

 • 10.00-18.00 / work in grinding and painting, engraving, etc.

Wednesday evening program for participants and the public:

 • 19.00-21.00 / debate of participants of the symposium on Glass inspired by nature - history and present / Glass Inspired by Nature - past and present (historical survay - Jitka Lněničková, contemporary trends - Peter Borkovics, Patrik Illo, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Ivan Pokorný) - language of the case: English

Children's program / Theme: A leaf fell from a trees

(From Wednesday to Saturday from 9.00 to 12.00, from 13.00 to 17.00, on Sunday from 9.00 to 13.00)

A game that introduces different types of deciduous trees that grow in Šumava forests and maybe even in gardens. Anyone who completes all the tasks will receive a small reward.

Program for inquisitive visitors from Wednesday to Sunday:

Glass road in Annin village

According to the map, which will be available in the glassworks, visitors can walk around Annín to individual temporary sites, where they will get acquainted in Czech and English with local monuments connected with the history of the glassworks and glass settlement.


THURSDAY 15. 7. 2021

Glassworks

 • 8.00-10.00 / Joanna Bujak (PL), Johann Pertl (CZ)
 • 10.00-12.00 / Melinda Doctor (HU), Grzgorz Bibro (PL)
 • 13.00-15.00 / Chan Jun Byoung (CZ), Peter Borkovics (HU)
 • 15.00 -17.00 / Patrik Illo (SK), Ivan Pokorný (CZ)

Processing plants

 • 9.00-17.00 / work in grinding and painting, engraving, etc.

Thursday's program for symposium participants and the public:

 • 11.00-11.30 / guided tour of the Annín Glass Museum - Czech (Jitka Lněničková)
 • 17.00 - 18.00 / lecture Production of Plate and Mirror Glass in Bohemian Forest, Czech and English (Josef Hais)

FRIDAY 16. 7. 2021

Glassworks

 • 8.00-10.00 / Zuzana Kováčiková (SK), Agnieszka Leśniak-Banasiak (PL)
 • 10.00-12.00 / Brina Steblovnik (Prague), Emese Mráz (HU)
 • 13.00-15.00 / Beata Dolega (PL), Igor Kováč (SK)
 • 15.00-17.00 / Katarína Pozorová (SK), Míra Dávida (HU)

Processing plants

 • 9.00-17.00 / work in grinding and painting, engraving, etc.

Friday program for symposium participants and the public

 • 14.00-14.30 / guided tour of the Annín Glass Museum (Jitka Lněničková)
 • 16.30 / guided tour of the Mouřenec church (Lukáš Milota, & co.)
 • 17.00-18.00 / lecture Production of glass in Šumava mountains,  Czech and English (Jitka Lněničková )
 • 21.00-21.35 / evening tour of the Schmid family chapel (Lukáš Milota)

SATURDAY 17. 7. 2021

Glassworks

 • 8.00-10.00 / Melinda Doctor (HU), Ivan Pokorný (CZ)
 • 10.00-12.00 / Joanna Bujak (PL), Patrik Illo (SK)
 • 13.00-15.00 / Chan Jun Byoung (CZ), Peter Borkovics (HU)
 • 15.00-17.00 / Grzgorz Bibro (PL), Johann Pertl (CZ)

Processing plants

 • 9.00-17.00 / work in grinding and painting, engraving, etc.

Saturday program for symposium participants and the public:

 • 10.00-12.00 / guided walk around the area - funeral chapel of the Schmid family and church in Mouřence (Lukáš Milota)
 • 14.00-14.30 / guided tour of the Annín Glass Museum - Czech (Jitka Lněničková)
 • 16.30-17.30 / Pateříky - specific production of Šumava glassworks / Glass Beads (pateříky) - distinctive production of Bohemian Forest Glassworks, Czech and English (Eva Hof-Krocová)
 • 18.00-19.00 / evening concert in the funeral chapel of the Schmid family
 • 22.00 / night guided tour in the Mouřenec church (Lukáš Milota)

SUNDAY 18. 7. 2021

Processing plants

 • 9.00-12.00 / work in grinding and painting room, engraving, etc.
 • exhibitions of made symposium's works
 • 13.00-14.30 / exhibition of works in the glassworks and their evaluation by committees composed of teachers, glassmakers, grinders, etc.
 • 15.00 / opening of the exhibition and closing ceremony of the symposium

Sunday programm for symposium participants and the public


Program change reserved