O symposiu

A PROČ TO DĚLÁME

About the symposium and why we are doing it...

Co je náš hlavní cíl?

Nechat navrhovat a vyrábět výrobky ze skla s vyšší přidanou hodnotou, zajistit kontinuitu a zlepšit tradici výroby skla v horském regionu Šumavy. Pomoci motivovat mladé lidi ke studiu sklářských škol a motivovat místní výrobce skla ke zvýšení atraktivity jejich výrobků a pokračování v dlouhé sklářské tradici. Oblast Šumavy byla po staletí známá pro vysoce kvalitní skleněné výrobky. Během 20. století bylo ale mnoho velkých tradičních skláren uzavřeno. Existuje jen několik malých soukromých skláren, které vyrábějí standardní skleněné výrobky, často bez větší přidané hodnoty. Skláři však od středověku migrovali mezi střední Evropou a zeměmi Visegrádu a Bavorska a je důležité udržovat výměnu zkušeností a znalostí mezi nejmladší generací, projekt je výměnou zkušeností mezi mladými sklářskými umělci. Již šest let se v regionu Šumava pořádají veřejná mezinárodní sklářská sympozia. Účastníky jsou vždy studenti a učitelé z různých sklářských škol jako jsou Česká republika, Slovensko, Rusko, Německo nebo Kazachstán. Vyráběli mnoho navrhovaných produktů, které jsou shromažďovány ve sklářském muzeu Annín a prezentovány také v jiných galeriích. Každý rok přijíždí na sympozium mnoho návštěvníků, jako jsou studenti, odborníci na sklo, místní obyvatelé a turisté. Chceme motivovat mladé lidi ke studiu na sklářských školách. Projekt je organizován pod záštitou českého ministra kultury.

What is the main goal of our project?

To secure continuity and improve a tradition in glass production in Czech Sumava Mountains by designing and producing of glass products with higher added value. It can help to motivate young people to study glass schools and to motive glass makers to increase an attractiveness of their products and continue the long glass tradition. Current situation: Region of Sumava Mountains was known for high quality glass products since hundreds of years. Many of big traditional glassworks were closed during 20th century. There are working only few small private glassworks which are producing standard glass products without bigger added value. But glassmakers have migrated between within Central Europe and Visegrad countries as well as Bavaria since the Middle Ages and it is important to maintain the exchange of experience and knowledge among the youngest generation, the project is an exchange of experience between young glass artists. Was has been done: There are organized public International glass symposiums in region of Sumava Mountains since six years. Participants are always students and teachers from different glass schools from f.e. Czech Republic, Slovakia, Russia, Germany or Kazakhstan. They have produced many of designed products which are collected in Glass Museum Annin and presented in other galleries too. Many public visitors like a students, glass experts, local inhabitants and tourists are coming each year to visit a symposium. We want to motivate of young people to study in glass-oriented schools. Project is organized under the auspices of czech Minister of Culture.

Navazujeme na sklářskou tradici Šumavy ...


We continue on glass tradion of Sumava region ...